هند، بخش اعظم جنوب آسیا و شبه قاره هند را به خود اختصاص داده‌ است .

تور اروپا:طبق گزارش تریپ ادوایزر شهرهای محبوب اروپا از دید مسافران به ترتیب عبارتند از