چايخانه سرای مشير در كنار درب جنوبی بازار وكيل كاروانسرايی وجود دارد كه امروزه تبديل به چايخانه زيبائی شده است . تاريخ بنای چايخانه بر اساس سنگ نصب شده بر سر درب آن رمضان 1288 ه.ق است. حوض سنگی هشت ضلعی در وسط و حجره هايی در دوطبقه به شكل سنتی به اين چايخانه داده است . مسجد وكيل یاز بناهای دوره كريمخان زند است . اين مسجد دارای صحن وسيع و سردر و شبستان و چهل و هشت ستون سنگی می باشد . كه در سال 1187 ه.ق ساخته شده است . منبر ساخته شده از سنگ مرمر و حوض وسيع سنگی از جمله ديدنيهای اين مسجد می باشد.