نقش رستم در كنار راه شيراز به اصفهان در شمال غربی تخت جمشيد واقع شده است . نقوش بدست آمده در نقش رستم از زمان هخامنشيان و ساسانيان به يادگار مانده ، اين حجاريها مربوط به آرامگاههای داريوش اول ، خشايارشاه اول ، اردشير اول و داريوش دوم طی سالهای 405 تا 485 قبل از ميلاد می باشد.