اين شهر از شهرهای قديمی ايران است و مكرر پايتخت طبرستان ( مازنداران ) بوده ، بنای شهر را به طوس پسر نوذر سردار كيكاووس نسبت می دهند .

شهر فعلي توسط يكی از اسپهبدان خاندان باوندی بنام سارويه ساخته شده و در حمله مغول و حوادث ديگر ويران گرديده در زمان شاه عباس بناهای مهمی در آن ساخته شد . در زمان آقا محمد خان قاجار ساری بعنوان پايتخت انتخاب گرديد.