ايلام فروزان از تمدن دير پای سرزمين ايلام باستانی است . اين استان بخشی از ايلام بوده كه در حدود 3000 سال قبل از ميلاد بوجود آمده و تا سال 640 قبل از ميلاد به حيات اجتماعی خود ادامه داده است . و در عصر طلايی خود از عظمت و اقتدار خاصی برخوردار بوده است ، كه در اين سال بوسيله آشور بنی پال به خاك و خون كشيده و منقزض گشته است . پايتخت باستانی اين تمدن (ماداكتو ) در استان ايلام بوده . ايلام دركتيبه های بابلی آلامتويا آلام آمده است كه به قولی معنی كوهستان يا كشور طلوع خورشيد را مي دهد . وجود آثار باستانی فراوان در استان از دوره ساسانی نشان می دهد كه اين منطقه در آن زمان نيز از اهميت ويژه ای برخوردار بوده است. بخاطر زيبائيهای طبيعی فراوان ايلام عروس زاگرس نام گرفته است . فصول سال در ايلام چنان بهم آميخته است كه نقاط گرمسيری و سردسيري و معتدلش در آغوش همديگرند . در عهد باستان اين شهر به آريو جان معروف بوده و در سال 1309 همزمان با حكومت حسينقلی خان ابوقداره حسين آباد نام گرفت و سپس با توجه به سابقه تاريخی منطقه و تصويب فرهنگستان ايران ايلام ناميده شد.