اين كاخ در زمان شاه عباس دوم در سال 1057 ه.ق در زميني به وسعت 67000 متر مربع ساخته شده است . اين بنا داراي ايواني رفيع با 18 ستون است . و تالار آيينه و اتاقهايي در شمال و جنوب با گچبري و ايينه كاري و نقاشيهاي عالي از جمله بناهاي داخلي آن است. کاخ چهل‌ستون از بناهاي تاريخي اصفهان است. کاخ چهل ستون که بالغ بر ????? متر مربع مساحت دارد، در دوره شاه عباس يکم احداث آن آغاز شد و در وسط آن عمارتي ساخته شده بود. شاه عباس اول، کوشکي درميان باغ بنا نهاد که اين کوشک هسته اوليه کاخ را تشکيل داد که تالار مياني کاخ چهل ستون و غرفه‌هاي چهار گوشه آن را در بر ميگرفت. در سلطنت شاه عباس دوم، ساختمان تکميل شد و در ساختمان موجود مرکزي، تغييرات کلي داده شده‌است و تالار آينه، تالار ?? ستون، دو اتاق بزرگ شمالي و جنوبي تالار آينه، ايوانهاي طرفين سالن پادشاهي و حوض بزرگ مقابل تالار با تمام تزيينات نقاشي و آئينه کاري و کاشي کاري ديوارها و سقفها افزوده شده‌است.