خوانسارسابقه‌ تاريخي اين‌ شهر به‌ بيش‌ از 1000 سال‌  ميرسد واززمان‌ صفويان‌ يكي‌ از مراكزبزرگ ‌آموزش‌هاي ديني و علمي بوده‌ است‌. مدرسه‌ قديمي علوي‌ آن‌ معروف‌ است‌. باغهاي‌ گل‌ و عسل‌ خوانسار نيزاشتهار ملي دارد. تاريخچه شهرستان خوانسار به پيش از اسلام مي‌رسد وجود آثاري از آتشکده تير و معبدي بنام هيکل در کوه تير در حوالي روستاي تيدجان و سنگ قبري به خط پهلوي در روستاي قودجان دليلي بر اين مدعاست. مدارکي که از سابقه تاريخي خوانسار در دست است تاريخ مهاجرت دسته‌اي از اقوام يهود به خوانسار و سرگذشت آنها است که به زمان سلطنت کوروش کبير مي‌رسد.