سي و سه پل ( پل الله ورديخان ) اين پل در جنوب خيابان چهار باغ بر روي زاينده رود ساخته شده و داراي سي و سه دهانه است . اين بنا به امر شاه عباس اول در سال 1011 ه.ق آغاز شده و توسط يكي از سرداران وي بنام الله ورديخان پايان يافت ، اين پل با 300 متر طول و 14 متر عرض خيابان چهار باغ را به محله جلفا متصل مي كند.