مدرسه چهار باغ كه از مشهورترين مدارس تاريخي اصفهان است در زمان شاه سلطان حسين صفوي و در فاصله سالهاي 1118 تا 1126 ه.ق ساخته شده است . اين بنا آخرين شاهكار معماري دوره صفوي است . در مجاورت اين مدرسه بازار شاهي  قرار گرفته است.