ميدان امام (نقش جهان): در مجاورت ميدان امام قبل از آنكه شهر اصفهان به پايتختي صفويه انتخاب شود ميداني وجود داشته بنام ميدان نقش جهان . در زمان شاه عباس كبير مساحت ميدان را تا حدود امروزي آن وسعت داده و در اطراف آن بناهاي تاريخي مشهوري چون مسجد امام (شاه). مسجد شيخ لطف الله . عمارت عالي قاپو و سر در قيصريه را بنا نمودند . طول آن 510 و عرض آن 163 متر است.